Besluiten Algemene Ledenvergadering 17 november 2015

Bestuursamenstelling

De heer A.H.J. Engelen was aftredend als bestuurslid. Het bestuur van Avipol dankt de heer Engelen van harte voor zijn inbreng en scherpte in de bestuursvergaderingen. De heer G.J. van Beek werd voorgesteld als nieuw bestuurslid. De Algemene Vergadering heeft de heer G.J. van Beek benoemd als bestuurslid van OWM Avipol ond het voorbehoud dat de heer Van Beek door DNB geschikt wordt bevonden als bestuurslid.

Alternatieve ouderdieren

Steeds meer leden stappen over naar het houden van alternatieve ouderdieren. De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur gevraagd om een voorstel uit te werken voor het aanpassen van de dekking en eventueel de premie voor alternatieve moederdieren.

Risicobeleid

Het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering geïnformeerd over het risicobeleid dat zij voert. Dit is van belang omdat de Statuten van OWM Avipol bepalen dat de leden gehouden zijn om, tot een bepaalde mate, bij te dragen aan een eventueel negatief resultaat van OWM Avipol. De leden krijgen middels de risicobereidheidverklaringen inzicht in de manier waarop OWM Avipol omgaat met de risico’s waar zij aan blootstaat. Het kapitaalbeleid geeft aan op welke wijze OWM Avipol bij diverse noodscenario’s opereert om te kunnen blijven voldoen aan haar verplichtingen. Beide documenten zijn geplaatst op de website, zodat (potentiële) leden hier kennis van kunnen nemen.