Besluiten Algemene Ledenvergadering 31 maart 2015

Bestuursamenstelling

De heren P.J. Faber en J.F.P.A. de Hoon werden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Beiden zijn geen lid van OWM Avipol en zijn voorgedragen om de diversiteit aan deskundigheid binnen het bestuur te verhogen. DNB heeft beide bestuurskandidaten getoetst op geschiktheid en heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming als bestuursleden van OWM Avipol. De Algemene Ledenvergadering heeft de heren P.J. Faber en J.F.P.A. de Hoon met ingang van 1 april 2015 benoemd als bestuursleden van OWM Avipol.

Jaarstukken 2014

Het jaarverslag en het financieel verslag over 2014 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2014. In het boekjaar 2015 zijn tot op de datum van de Algemene Ledenvergadering drie schademeldingen ontvangen.

Aanpassingen verzekeringspakket

De Algemene Ledenvergadering heeft besloten om het verzekeringspakket op drie punten aan te passen:

Waardetabel

Door de opheffing van het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE) wordt niet meer jaarlijks een waardetabel gepubliceerd in de PPE-verordening voor de terugdringing van salmonella. In plaats hiervan neemt Avipol de waardetabel die jaarlijks wordt opgesteld door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) als bijlage op in haar eigen Algemene Voorwaarden.

Vervallen dekking eigen risico Mg

In de vergoedingsregeling voor schade bij Mg die werd uitgevoerd door het PPE werd een eigen risico t.h.v. € 1,83 per dier in mindering gebracht. In het verzekeringspakket van Avipol werd hiervoor een dekking aangeboden. Met de opheffing van het PPE is de uitvoering van deze regeling overgegaan naar het Ministerie van Economische Zaken. Hierbij wordt geen eigen risico meer gehanteerd. Dit betekent dat de dekking van het eigen risico bij Mg overbodig is geworden. De Algemene Ledenvergadering heeft besloten om deze dekking te laten vervallen. De dekking van bedrijfsschade veroorzaakt door leegstand na de vervroegde afvoer van dieren besmet met Mg blijft wel bestaan.

Verhogen leegstandvergoeding bij schijnleg

De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met een verhoging van de vergoeding voor leegstand bij schijnleg van € 3,40 naar € 4,00 per door schijnleg aangetaste hen. Met deze verhoging wordt tegemoet gekomen aan de extra kosten die spelen bij gedeeltelijke leegstand t.o.v. volledige leegstand.

Quorum Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel om geen quorum in te stellen voor de Algemene Ledenvergadering. Om de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden bij een Algemene Ledenvergadering te bevorderen, wordt deze zoveel mogelijk gecombineerd met de Algemene Ledenvergaderingen van Novipluim en de NOP-kring Opfokkers en Vermeerderaars.

Algemene ledenvergadering 2016

De Algemene Ledenvergadering heeft besloten om de statutaire termijn voor het beleggen van een Algemene Ledenvergadering in 2016 met 5 maanden te verlengen, zodat deze in november 2016 kan plaatsvinden.