Besluiten Algemene Vergadering 12 juni 2013

Toevoeging schijnleg aan het verzekeringspakket

De ALV heeft besloten om een dekking voor schijnleg toe te voegen aan het verzekeringspakket van Avipol. Deze dekking gaat in per 1 juli 2013.

De schadevergoeding voor schijnleg is bepaald op 100% van de hoogste waarde van de geldende waardetabel. Momenteel bedraagt die € 15,14. De kosten die de verzekerde moet maken voor het voeren van de niet-leggende hennen tussen week 27 en 31, het sorteren van de niet-leggende hennen en het laten verrichten van sectie door de GD, worden beschouwd als het eigen risico van de verzekerde. Het eigen risico voor schijnleg komt hiermee uit op ca. 19%.

Indien een vermeerderaar bij Avipol meldt dat er sprake is van schijnleg op zijn bedrijf, treedt het volgende protocol in werking:

 1. De verzekeringnemer dient gedurende drie nachten via het toucheren van de hennen de niet-leggende hennen uit het koppel te sorteren en af te zonderen. Hierbij dient de verzekeringnemer schriftelijk te verklaren dat hij de hennen heeft getoucheerd en de hennen waarbij op het moment van toucheren geen ei voelbaar was heeft afgezonderd, en deze handeling bij de afgezonderde hennen een tweede en derde nacht heeft herhaald.
 2. De periode waarin de verzekeringnemer de hennen gaat toucheren en sorteren, dient te worden afgestemd met de GD. Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de sectiezaal van de GD. Het secretariaat van Avipol zal hierin coördineren.
 3. Na de derde nacht, neemt een medewerker van de GD een a-selecte steekproef uit de groep afgezonderde, niet-leggende hennen. Deze steekproef wordt aan de GD aangeboden voor sectie. De omvang van deze steekproef bedraagt √n of tenminste 200 hennen. Indien het aantal uitgesorteerde en afgezonderde hennen minder is dan 200, dan worden alle uitgesorteerde hennen ter sectie aan de GD aangeboden.
 4. Direct nadat de steekproef door de medewerker van de GD is genomen worden de overige uitgesorteerde en afgezonderde hennen van het bedrijf afgevoerd. Bij de afvoer van deze hennen dient de GD medewerker het aantal hennen dat wordt afgevoerd te tellen. Deze telling mag plaatsvinden op basis van het aantal hennen dat in één krat kan worden afgevoerd maal het aantal kratten dat wordt afgevoerd. De aanwezigheid van de GD medewerker bij het vangen en laden van de hennen is vereist. De verzekeringnemer is er voor verantwoordelijk de afvoer van de hennen zodanig te regelen dat de GD medewerker aanwezig kan en moet zijn. Indien de GD medewerker niet aanwezig is, mogen de hennen niet worden afgevoerd.
 5. Het aantal hennen dat ter sectie aan de GD wordt aangeboden plus het aantal hennen dat is afgevoerd is het aantal niet leggende hennen.
 6. De GD verricht sectie op de hennen in de steekproef.
 • Indien blijkt dat ≥ 90% van de hennen in de steekproef als schijnleggers kunnen worden gediagnosticeerd wordt aangenomen dat alle uitgesorteerde hennen schijnleggers zijn en wordt 100% van het bij punt d bepaalde aantal hennen vergoed.
 • Indien blijkt dat < 90% van de hennen in de steekproef als schijnleggers kunnen worden gediagnosticeerd wordt aangenomen dat het in de steekproef vastgestelde percentage van het bij punt d bepaalde aantal hennen schijnleggers zijn en wordt het aldus vastgestelde aantal hennen vergoed.

Hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding bedraagt:

Aantal niet-leggende hennen

X

100% (bij ≥ 90% in steekproef)

of

% gediagnosticeerde

schijnleggers in de steekproef

(bij <90% in steekproef)

X

Hoogste waarde van de geldende Salmonella waardetabel

Omdat schijnleg ontstaat in de opfokfase wordt de schadelast die ontstaat door schijnleg opgebracht door de opfokkers. De vijf opfokorganisaties hebben zich hieraan gecommitteerd. Dit betekent dat de vermeerderaars geen extra premie hoeven te betalen voor deze dekking. De premie voor de opfokkers stijgt naar € 0,09/dierplaats.

Mg fonds

De ALV heeft aangegeven voorstander te zijn om Mg eventueel binnen Avipol te gaan verzekeren, wanneer het Mg fonds bij het PPE wegvalt en niet wordt overgenomen door het ministerie van EZ. Het bestuur zal het PPE per brief in kennis stellen dat Avipol zich hiervoor officieel kandideert. Een mogelijke consequentie is dat Avipol ook een faciliteit moet bieden aan de opfok- en vermeerderingsbedrijven uit de legsector om zich te verzekeren tegen Mg.

Aanpassing leegstandverzekering

De ALV heeft besloten om de leegstandverzekering op de volgende punten te wijzigen:

 1. De ingangsdatum en de duur van de periode waarover een verzekerde in aanmerking komt voor leegstandsvergoeding wordt bepaald a.d.h.v. de leeftijd van de dieren op de datum van vaststelling van een besmetting of aandoening door de GD.
 2. Vermeerderaars die worden geconfronteerd met leegstand omdat de opfokdieren die bij hen zouden worden geplaatst, in de opfokfase moesten worden geruimd vanwege Salmonella, Mg of Hysterie, komen ook in aanmerking voor een leegstandsvergoeding. De periode waarover deze vermeerderaar in aanmerking kan komen voor een leegstandvergoeding bedraagt 70 dagen minus het aantal dagen uitkeringsperiode waarvoor de opfokker conform de Algemene Voorwaarden in aanmerking zou kunnen komen.

Verplichtingen en risico’s verzekerden

Het bestuur wijst de leden er op dat deelnemen in een Onderlinge Waarborgmaatschappij zoals Avipol betekent dat de leden medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten. In een jaar dat zich dermate veel of hoge schades voordoen, dat dit het premie-inkomen overstijgt kunnen volgens de statuten de volgende maatregelen worden genomen:

 1. Een beroep doen op de herverzekering
 2. Het tekort geheel of gedeeltelijk ten laste van de algemene reserve brengen
 3. Naheffen van premie bij de leden. Aan de leden kan Avipol een naheffing van maximaal vier maal de gemiddelde jaarpremie opleggen. De gemiddelde jaarpremie is de premie die een lid over de laatste drie boekjaren heeft betaald. Deze naheffing kan volgens de statuten worden opgelegd aan leden van Avipol en aan diegenen die in het betreffende jaar hebben opgehouden lid te zijn.
 4. Overgaan tot het korten op de schadevergoeding naar gelang van de beschikbare middelen.

Avipol kan een schadelast dragen van ca. € 2,5 miljoen voordat moet worden overgegaan tot het korten op de schadevergoeding zoals hierboven onder 4 genoemd. Gedurende het bestaan van Avipol bedroeg de gemiddelde schade per jaar € 80.000. Avipol heeft tot nu toe dus geen beroep hoeven doen op deze maatregelen.

Jaarstukken 2012

Het Jaarverslag en het Financieel verslag over 2012 werden goedgekeurd en het bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

In het boekjaar 2013 is tot op heden geen schade gemeld.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. De heren R.H. Hamster en A.C.M. Beijer waren aftredend en stelden zich herkiesbaar. Zij werden voor een periode van vier jaar herbenoemd als respectievelijk voorzitter en bestuurslid van OWM Avipol.

Het bestuur heeft medegedeeld dat zij voornemens is om, zoals ook in het verleden, vanuit de opfokorganisaties een vertegenwoordiger te vragen om als adviseur van het bestuur op te treden. .

Algemene vergadering 2014

De ALV heeft besloten om de statutaire termijn voor het beleggen van een Algemene vergadering in 2014 met 5 maanden te verlengen, zodat deze in november 2014 kan plaatsvinden. Het is echter mogelijk, dat vanwege het overnemen van het Mg fonds er eerder een Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden.