Besluiten Algemene Vergadering 27 maart 2014

Aanpassing schijnlegverzekering

Op voorstel van het bestuur heeft de ALV besloten om de dekking bij schijnleg aan te passen. In deze dekking is nu een vergoeding opgenomen van € 3,40 per door schijnleg aangetaste hen ter compensatie van de gedeeltelijke leegstand die wordt veroorzaakt bij schijnleg. De ALV heeft het bestuur verzocht om te heroverwegen of deze vergoeding in voldoende mate de kosten van deze leegstand dekt. Daarnaast worden de kosten voor het vaststellen van de mate van schijnleg (via het verrichten van sectie op de hennen door de GD) nu volledig door de verzekering gedekt.

Met deze aanpassingen biedt Avipol bij schijnleg de volgende dekking:

  • Vergoeding voor de dieren o.b.v. 100% van de hoogste waarde uit de waardetabel
  • Vergoeding van leegstand t.h.v. € 3,40 per door schijnleg aangetaste hen.
  • Vergoeding van de sectiekosten GD ter vaststelling van de mate van schijnleg.

De kosten voor het sorteren van de niet-leggende hennen en de voerkosten voor de niet-leggende hennen gedurende de periode tussen het zichtbaar worden van schijnleg en het afvoeren van de niet-leggende hennen blijven voor rekening van de vermeerderaar.

Aanpassing leegstandverzekering

Op voorstel van het bestuur heeft de ALV besloten om de verzekering van leegstand bij een vermeerderaar (veroorzaakt door het moeten ruimen van de opfokdieren die bij de vermeerderaar zouden worden geplaatst) aan te passen. De aanpassing behelst de wijze waarop wordt bepaald gedurende welke periode de betrokken opfokker en vermeerderaar recht hebben op een vergoeding wegens leegstand. Hierbij wordt mede gekeken naar de overplaatsingsdatum die de opfokker en vermeerderaar overeen waren gekomen. De opfokker krijgt leegstand vergoeding tot de datum waarop de maximum uitkeringsperiode verstrijkt, of (indien eerder) op de overeengekomen overplaatsingsdatum. De uitkeringsperiode voor de betrokken vermeerderaar start op de overeengekomen datum van overplaatsing omdat pas vanaf deze datum de werkelijke schade door leegstand ontstaat.

Aanpassing Statuten

Op voorstel van het bestuur heeft de ALV besloten om de Statuten op de volgende punten aan te passen:

  • Opnemen van de termijnen van de beëindiging van het lidmaatschap in relatie tot de beëindiging van de verzekering. Wanneer een lid in enig boekjaar zijn verzekering beëindigt, dan dient hij eventueel over dat boekjaar nog premierestitutie te ontvangen. Dit ontvangt het lid binnen 1 jaar na de beëindiging van zijn lidmaatschap van de maatschappij. Het lidmaatschap van de maatschappij eindigt op 31 december van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin een verzekering is opgeschort of beëindigd.
  • Verruimen van de bestuurssamenstelling. Het is nu mogelijk om maximaal 7 bestuursleden te benoemen, waarvan maximaal twee leden kunnen worden gekozen uit niet-leden van de maatschappij. Deze verruiming is mogelijk gemaakt om in de toekomst te kunnen voldoen aan eisen m.b.t. de bestuurssamenstelling volgend uit Solvency II Basic. Behoudens de voorzitter, kunnen echter alleen bestuursleden afkomstig uit de leden van Avipol het dagelijks bestuur vormen.
  • Opnemen van een vrijwaringsbeding voor bestuursleden.
  • Opnemen van een specificatie aan welke leden eventueel een naheffing van premie over een boekjaar kan worden opgelegd. Dit zijn de leden die in het betreffende boekjaar lid waren van Avipol, met uitzondering van diegenen waarvan in het voorgaande boekjaar de verzekering is beëindigd.

Jaarstukken 2013

Het jaarverslag en het financieel verslag over 2013 werden goedgekeurd en het bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid. In het boekjaar 2014 is tot op de datum van de ALV geen schade gemeld.

Bestuurssamenstelling

De heer H.W.M. Koebrugge is per 15 november 2014 aftredend en omdat hij zich gedurende het maximale aantal zittingstermijnen heeft ingezet, is hij niet meer herkiesbaar als bestuurslid. De heer N.A.H.H. Katier werd voorgesteld als nieuw bestuurslid. De ALV heeft de heer N.A.H.H. Katier met ingang van 15 november 2014 benoemd als bestuurslid van Avipol. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door DNB.

Algemene Ledenvergadering 2015

De ALV heeft besloten om de statutaire termijn voor het beleggen van een Algemene Ledenvergadering in 2015 met 5 maanden te verlengen, zodat deze in november 2015 kan plaatsvinden.