Besluiten ALV Avipol 3 oktober 2017

Op 3 oktober 2017 heeft Avipol haar Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen.

Aanpassing dekking voor alternatieve ouderdieren
Steeds meer leden stappen over naar het houden van ouderdieren van langzaam groeiende rassen. De leden hebben het bestuur gevraagd om een voorstel uit te werken voor het aanpassen van de dekking en eventueel de premie voor deze alternatieve ouderdieren. Het bestuur heeft een voorstel gepresenteerd waarmee meer maatwerk wordt geboden aan houders van alternatieve ouderdieren, zonder een onderscheid te hoeve maken in premie. Hierdoor kan de organisatie van Avipol zo eenvoudig mogelijk blijven.

De dekking voor alternatieve ouderdieren wordt als volgt aangepast:

  • De dekking wordt voor alternatieve moederdieren verruimd van max. 54 weken leeftijd naar max. 59 weken leeftijd.
  • De vergoeding voor bedrijfsschade wegens leegstand wordt voor alternatieve ouderdieren 7,8 ct/hen/week.
  • Voor de bepaling van de waarde van alternatieve (opfok)ouderdieren wordt gebruik gemaakt van de waardetabel voor reguliere (opfokdieren).

 

Deze dekking wordt aangeboden tegen dezelfde premie die geldt voor de reguliere moederdieren. Op het moment dat schade ontstaat wordt bepaald welk type dieren op het bedrijf worden gehouden en wordt de schade afgewikkeld conform de dekking die daarvoor geldt. Hierdoor hoeven pluimveehouders die overstappen tussen reguliere en alternatieve ouderdieren hier geen aparte melding van te doen bij Avipol. Een polis wijziging hoeft alleen te worden doorgegeven wanneer het aantal dieren dat men wil verzekeren, verandert.

Vervallen dekking eieren/dieren bij Sg/Sp
In 2016 is bekend geworden dat de bestrijdingskosten voor Salmonella gallinarum en pullorum (Sg en Sp) zijn opgenomen in het Diergezondheidsfonds (DGF). Hierdoor is de dekking die Avipol hiervoor voerde, overbodig geworden. Avipol biedt voortaan bij een besmetting met Sg of Sp, alleen een dekking biedt voor bedrijfsschade veroorzaakt door leegstand wegens het moeten afvoeren van dieren. Deze dekking is conform de dekking die Avipol biedt bij besmetting met de top 5 Salmonella, S. java en Mg. Via het DGF wordt bij deze ziekten voorzien in een vergoeding voor directe schade aan dieren en eieren. Dit verloopt via de RVO.

Jaarstukken 2016
Het jaarverslag en het financieel verslag over 2016 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De schadelast in 2016 bedroeg € 134.709. Het uiteindelijke resultaat over 2016 bedraagt € 192.993. Hiervan wordt € 80.791 toegevoegd aan de algemene reserve en € 112.203 gerestitueerd aan de leden. Dit betreft 24,17% van de over 2016 in rekening gebrachte voorschotpremie. Dit wordt verrekend met de in rekening te brengen voorschotpremie voor het jaar 2018. De ALV heeft tevens besloten tot het uitkeren van het resterende tegoed op de ledenrekening. Dit wordt eveneens verrekend met de premienota voor het jaar 2018.

De Algemene ledenvergadering heeft het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2016.

Ontwikkeling marktaandeel Avipol
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd gevraagd wat het marktaandeel is van Avipol binnen de vermeerderingssector. Voor peildatum 1 april 2017 is er een vergelijking gemaakt tussen de dieraantallen die zijn geregistreerd in KIP en het aantal verzekerde dieren bij Avipol. Deze vergelijking is weergegeven in onderstaande tabel:

Bij de opfokdieren heeft 23,9% van de eigenaren van een opfokbedrijf een polis afgesloten bij Avipol. Dit komt door de integratiestructuur bij de opfokbedrijven. Bij Avipol worden de opfokdieren verzekerd door de eigenaar van de dieren. Meestal is dit de opfokintegratie en niet de pluimveehouder die voor de opfokintegratie de ouderdieren opfokt.

Er kan sprake zijn van een overschatting van het aantal ouderdieren dat is verzekerd bij Avipol. Dit komt omdat bij Avipol de polis bij de reguliere leegstand tussen de rondes blijft doorlopen, terwijl in KIP de dieren dan kunnen zijn afgemeld. Het aandeel dat op deze wijze is bepaald, moet dan ook worden beschouwd als een indicatie.

Vergeleken met het vorige jaar is in KIP het aantal vermeerderingsbedrijven met gedaald, terwijl bij Avipol het aantal verzekerde bedrijven licht is gestegen.