Besluiten ALV Avipol december 2020

In het jaar 2020 heeft Avipol via een schriftelijke ALV verantwoording afgelegd aan haar leden en de leden gevraagd om te stemmen over een aantal zaken. Tot 1 december 2020 waren de leden van Avipol in de gelegenheid om hun stem uit te brengen. In totaal hebben 24 leden hiervan gebruik gemaakt en hun stem uitgebracht. Er waren 25 stembiljetten ingestuurd, waarvan 1 stembiljet echter 2x is ingeleverd. Het aantal geldige stembiljetten komt uit 24 stuks. Dit heeft geleid tot de volgende besluiten.

Aanpassing dekking voor alternatieve ouderdieren
De leden is gevraagd tot het aanpassen van de dekking voor de leegstandverzekering op de volgende punten:

  • De hoogte van de vergoeding voor de vaste doorlopende kosten bij leegstand aan te passen naar: € 0,05 per week voor opfokdieren, € 0,09 per week voor ouderdieren en € 0,085 per week voor alternatieve ouderdieren.
  • Het verlengen van de duur van de periode waarover leegstand wordt vergoed naar:
    • maximaal 20 weken voor ouderdieren, ongeacht volledige of gedeeltelijke leegstand van het bedrijf
    • maximaal 10 weken voor opfokdieren, bij een gedeeltelijke leegstand van het bedrijf
    • maximaal 4 weken voor opfokdieren, bij een volledige leegstand van het bedrijf.

Er waren 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen blanco. Hiermee is dit voorstel van het bestuur aangenomen

Jaarstukken 2019
In 2019 is € 386.034 aan premie ontvangen. De schadelast in 2019 bedroeg € 28.159 en het uiteindelijke resultaat over 2019 komt uit op € 243.346. De ALV is gevraagd om van dit resultaat € 235.970 te restitueren aan de leden en € 7.376 toe te voegen aan de algemene reserve van Avipol. Daarnaast zijn de leden gevraagd om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid over 2019.

Er waren 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen blanco. Hiermee is het voorstel van het bestuur aangenomen.

Benoeming en herbenoemingen
De heren W.J.M. Thus en G.J. van Beek hebben de eerste termijn als respectievelijk voorzitter en bestuurslid voltooid. Beiden heren geven aan dat Avipol een mooie coöperatie is en belangrijk is voor de sector. Hierom willen zij zich voor een nieuwe termijn inzetten voor Avipol. Het bestuur is blij dat zij opnieuw willen verbinden aan Avipol en heeft hen ter benoeming voor een 2e termijn voorgedragen aan de ALV.

Er 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen blanco. Hiermee zijn de heren Thus en Van Beek benoemd voor een 2e termijn.

Binnen het bestuur van Avipol bestond al langere tijd een vacature. Het bestuur heeft de heer H.W. de Klein voorgedragen voor benoeming tot bestuurslid van Avipol. Dit onder het voorbehoud dat DNB instemt met deze benoeming.

Er waren 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 stem blanco. Hiermee is dit voorstel aangenomen door de ALV.

Inmiddels heeft DNB laten weten dat ook zij instemt met de benoeming van de heer H.W. de Klein. Hiermee is hij benoemd tot algemeen bestuurslid voor een 1e termijn.