Avipol houdt op dinsdag 3 oktober 2017 een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in het Pluimveemuseum aan de Hessenweg 2a te Barneveld. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Avipol houdt op dinsdag 3 oktober 2017 een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in het Pluimveemuseum aan de Hessenweg 2a te Barneveld. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Avipol houdt op dinsdag 3 oktober 2017 een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in het Pluimveemuseum aan de Hessenweg 2a te Barneveld. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol toont met deze vergunning aan te voldoen aan de eisen van toezicht die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat de onderlinge ook in de toekomst haar activiteiten voor de pluimveesector kan blijven uitvoeren. Michel Banning, vice-voorzitter van......

Tijdens de laatste ALV is de heer G.J. (Gert-Jan) van Beek benoemd als opvolger van de heer A.H.J. (Twan) Engelen. Dit is gebeurd onder het voorbehoud dat de heer Van Beek door De Nederlandsche Bank (DNB) geschikt zou worden bevonden als bestuurder voor OWM Avipol......

Op 24 maart 2016 heeft OWM Avipol een vergunning aangevraagd bij DNB om te kunnen blijven opereren als verzekeraar. Om als verzekeraar actief te zijn, is een vergunning van DNB vereist. Schadeverzekeraars met een beperkt risico-omvang, zoals OWM Avipol, waren echter vrijgesteld van deze vergunningplicht.......

Bestuursamenstelling De heer A.H.J. Engelen was aftredend als bestuurslid. Het bestuur van Avipol dankt de heer Engelen van harte voor zijn inbreng en scherpte in de bestuursvergaderingen. De heer G.J. van Beek werd voorgesteld als nieuw bestuurslid. De Algemene Vergadering heeft de heer G.J. van......

Bestuursamenstelling Jaarstukken 2014 Aanpassingen verzekeringspakket Quorum Algemene Ledenvergadering Bestuursamenstelling De heren P.J. Faber en J.F.P.A. de Hoon werden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Beiden zijn geen lid van OWM Avipol en zijn voorgedragen om de diversiteit aan deskundigheid binnen het bestuur te verhogen. DNB heeft beide......

Van 4 miljoen in 2004 en 5 miljoen in 2010, is OWM Avipol in het jaar 2014 door de grens van 7 miljoen verzekerde opfok- en vermeerderingsdieren gegaan. Hiermee heeft OWM Avipol inmiddels meer dan 90% van de vleeskuikenouderdieren onder verzekering. Tot 2011 lag dit......

Tijdens de laatste ALV is de heer N.A.H.H. (Niels) Katier benoemd als opvolger van de heer H.W.M. (Henny) Koebrugge. Dit is gebeurd onder het voorbehoud dat de heer Katier door De Nederlandsche Bank (DNB) geschikt zou worden bevonden als bestuurder voor OWM Avipol BA. De...

Aanpassing schijnlegverzekering Aanpassing leegstandverzekering Aanpassing Statuten Aanpassing schijnlegverzekering Op voorstel van het bestuur heeft de ALV besloten om de dekking bij schijnleg aan te passen. In deze dekking is nu een vergoeding opgenomen van € 3,40 per door schijnleg aangetaste hen ter compensatie van de gedeeltelijke...

De afgelopen periode heeft het bestuur signalen ontvangen, dat niet alle leden van Avipol de uitnodiging hebben ontvangen voor de ALV 2013 en hierdoor geen kennis konden nemen van de agenda en vergaderstukken. Het bestuur heeft onderzocht of de uitnodigingen voor de ALV correct zijn verzonden....

Vanwege de afbouw van de Productschappen, kan Avipol niet langer gehuisvest blijven bij het Productschap Pluimvee en Eieren. Avipol heeft een nieuw onderkomen gevonden bij Achmea Agro te Leiden. Avipol blijft een eigenstandige Onderline Waarborgmaatschappij en wordt geen onderdeel van Achmea Agro. Achmea Agro biedt...

Toevoeging schijnleg aan het verzekeringspakket Mg fonds Aanpassing leegstandverzekering Verplichtingen en risico's verzekerden Toevoeging schijnleg aan het verzekeringspakket De ALV heeft besloten om een dekking voor schijnleg toe te voegen aan het verzekeringspakket van Avipol. Deze dekking gaat in per 1 juli 2013. De schadevergoeding voor schijnleg...

Het komt voor dat bij het opfokken van ouderdieren ervoor wordt gekozen om in de opstartfase de dieren op te vangen in een deel van de op de locatie beschikbare stallen. Dit om energiekosten te besparen. Na enkele weken worden de dieren dan alsnog verdeeld...

De ALV heeft besloten om artikel 21 lid 1 sectie b te wijzigen zodat in het geval van een calamiteit een hogere naheffing bij de leden van Avipol kan worden opgelegd. De reden om dit te doen is het volgende. In het geval dat er in...