Als u verzekerd bent bij Avipol, kan het voorkomen dat u de polis wilt bijstellen. Bijvoorbeeld omdat u het bedrijf uitbreidt en meer dieren gaat houden, of juist minder dieren gaat houden, of omdat u tijdelijk een ruikoppel houdt of een ronde grootouderdieren. Als u dit tijdig doorgeeft aan Avipol kunnen wij uw polis bijstellen om te voorkomen dat u teveel premie betaalt of onderverzekerd bent. Dergelijke wijzigingen moet u aan Avipol doorgeven via een formulier. Het is belangrijk dat op deze formulier een originele handtekening zet. U moet de formulieren dus uitprinten, invullen, ondertekenen en met eventuele bijlagen toesturen aan:

AVIPOL | onderlinge waarborgmaatschappij

OWM Avipol BA, LDA 52
Postbus 109
2300 AC Leiden

071 – 568 99 07
info@avipol.nl

Wanneer moet u welk formulier gebruiken

Avipol werkt met vier formulieren. Hieronder wordt uitgelegd in welke situaties een bepaald formulier moet gebruiken.

Aanvraagformulier

  • nog niet bent verzekerd bij Avipol of;
  • al bent verzekert bij Avipol, maar uw bedrijf uitbreidt waarbij u dieren wilt verzekeren op een andere locatie dan uw huidige locatie of;
  • langer dan 9 maanden geleden uw polis heeft opgeschort en u deze nu weer wilt activeren.

LET OP, bij een aanvraagformulier moet u altijd documenten meesturen waaruit de gezondheidsstatus van uw dieren blijkt. Voor uitleg over welke documenten u in uw geval moet meesturen leest u hier.

Wijzigingsformulier

  • al verzekert bent bij Avipol en:
  • Het dieraantal op uw polis wil verminderen omdat u minder dieren gaat houden.
  • Hier dieraantal op uw polis wil verhogen omdat u meer dieren gaat houden.

LET OP: Als u dieren gaat houden op een andere locatie dan uw huidige locatie moet u het aanvraagformulier gebruiken

U hoeft bij het wijzigingsformulier geen bijlagen mee te sturen.

Formulier opschorten/ beëindigen van de verzekering

  • al verzekert bent bij Avipol en uw polis tijdelijk of permanent wilt stopzetten.
Opschorten

Hiermee kunt u uw polis tijdelijk stopzetten. Dit kan wenselijk zijn wanneer u bijvoorbeeld een ronde opfok(groot)ouderdieren gaat houden, wanneer u een ruikoppel heeft, of eventueel een stal tijdelijk uit gebruik neemt. Opschorten houdt in dat het dieraantal op uw polis op nul gezet wordt, maar de polis nog wel in stand gehouden wordt. U ontvangt de teveel betaalde premie over dat jaar terug. Wanneer u dan weer opnieuw (opfok)ouderdieren gaat houden, kunt u uw polis weer opstarten. Op de polis wordt opnieuw het aantal dieren vermeldt dat u wilt verzekeren en u moet voor dit aantal dieren dan voor het resterende jaar opnieuw premie betalen.

LET OP: Opschorten kunt u doen voor een periode langer dan 3 maanden en korter dan 9 maanden. Indien u binnen 3 maanden na opschorten de verzekering weer opstart, dan wordt de premie over deze drie maanden doorberekend. Als u binnen 9 maanden uw polis weer wilt opstarten kunt u hiervoor het formulier ‘Opnieuw opstarten verzekering’  gebruiken. Wanneer u na meer dan 9 maanden uw polis weer wil opstarten, moet u een nieuwe polis aanvragen en hiervoor het aanvraagformulier gebruiken.

Beëindigen

Wanneer u permanent stopt met het houden van (opfok)ouderdieren, kunt u met dit formulier uw polis beëindigen. U blijft tot een jaar na het beëindigen van uw polis in het ledenbestand van Avipol staan. Hierdoor heeft u nog toegang tot de algemene ledenvergadering van Avipol. Op het moment dat u uw polis beëindigd, ontvangt u de teveel betaalde premie over dat jaar terug. Pas na afloop van het lopende boekjaar ontvangt u een eventuele restitutie terug. Hierna zult u pas uit het ledenbestand van Avipol worden verwijderd.

Wanneer u na de beëindiging van uw polis toch weer (opfok)ouderdieren in verzekering wil nemen, dan moet u een nieuwe polis aanvragen en hiervoor het aanvraagformulier gebruiken.

Formulier opnieuw opstarten verzekering

  • wanneer u uw polis heeft opgeschort en deze binnen 9 maanden opnieuw wilt opstarten. Met dit formulier geeft u aan dat u weer opnieuw dieren in de verzekering wilt nemen en hoeveel dieren dit zijn.

U hoeft bij dit formulier geen bijlagen mee te sturen.

Als u nog vragen heeft over de formulieren van Avipol, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Avipol via: 071 – 568 99 07 of info@avipol.nl.