Risico’s verzekerden

Avipol is een Onderlinge Waarborgmaatschappij. Zodra u uw dieren verzekert bij Avipol, wordt u lid van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol. Het bestuur wijst er op dat deelnemen in een Onderlinge Waarborgmaatschappij zoals Avipol betekent dat de leden medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten.

Maatregelen bij hoge schadelast

In een jaar dat zich dermate veel of hoge schades voordoen, dat dit het premie-inkomen overstijgt kunnen volgens de Statuten de volgende maatregelen worden genomen:

  1. Het tekort geheel of gedeeltelijk ten laste van de algemene reserve brengen
  2. Naheffen van premie bij de leden. Aan de leden kan Avipol een naheffing van maximaal vier maal de gemiddelde jaarpremie opleggen. De gemiddelde jaarpremie is de premie die een lid over de laatste drie boekjaren heeft betaald. Deze naheffing kan volgens de statuten worden opgelegd aan leden van Avipol en aan diegenen die in het betreffende jaar hebben opgehouden lid te zijn.
  3. Overgaan tot het korten op de schadevergoeding naar gelang van de beschikbare middelen.

Collectieve zekerheid

Avipol kan een schadelast dragen van ca. € 1,8 miljoen voordat moet worden overgegaan tot het korten op de schadevergoeding zoals hierboven onder 4 genoemd. In de laatste vijf jaar bedroeg de gemiddelde schade per jaar € 76.000. Avipol heeft tot nu toe geen beroep hoeven doen op deze maatregelen.