Verhoging naheffing

De ALV heeft besloten om artikel 21 lid 1 sectie b te wijzigen zodat in het geval van een calamiteit een hogere naheffing bij de leden van Avipol kan worden opgelegd. De reden om dit te doen is het volgende.

In het geval dat er in een bepaald jaar zich een zeer hoge schade (calamiteit) voordoet, kan de situatie ontstaan dat de uit te keren schade het beschikbare vermogen van Avipol overstijgt. In artikel 21 van de Statuten staat dat bij een calamiteit kan worden besloten om bij schade slechts gedeeltelijk uit te keren. Het eigen risico wordt dan hoger. Dit betekent dat de leden die schade hebben, geen volledige compensatie meer ontvangen. Het risico dat zich een zeer hoge schade voordoet, wordt daarmee afgewenteld op die leden die op dat moment schade ondervinden.

Vanuit het solidariteitsprincipe acht de ALV het rechtvaardiger om dit risico met alle leden van Avipol te dragen. Hierom is besloten om artikel 21 lid 1 sectie b te wijzigen. Het gevolg van deze wijziging is dat bij een calamiteit van een lid een naheffing kan worden gevraagd tot maximaal viermaal het bedrag van de jaarpremie van dat lid.