Mededeling dubbel opzetten opfokdieren

Het komt voor dat bij het opfokken van ouderdieren ervoor wordt gekozen om in de opstartfase de dieren op te vangen in een deel van de op de locatie beschikbare stallen. Dit om energiekosten te besparen. Na enkele weken worden de dieren dan alsnog verdeeld over het totaal aan beschikbare stallen op deze locatie.

Wanneer dit op uw bedrijf het geval is, ben u verplicht hiervan melding te maken bij Avipol. Zodat, in het geval dat zich in de periode van dubbele opzet een schade voordoet, het bij Avipol bekend is dat in een bepaalde stal tijdelijk meer dieren zijn gehuisvest dan aangegeven op het polisblad. Wanneer een ofokbedrijf nalaat om dit te melden, dan loopt het bedrijf het risico onderverzekerd te zijn tijdens de periode van dubbele opzet. Bij het doorgeven van wijzigingen of het aanvragen van een nieuwe polis dient u op het formulier aan te geven wat de normale bezetting van uw stal is. In de kantlijn van het formulier kunt u dan aangeven dat er sprake is van een afwijkende bezetting gedurende de opstartfase.

Bijvoorbeeld:

De normale bezetting is: 10.000 dieren stal 1, 10.000 dieren stal 2, 10.000 dieren stal 3 en 10.000 dieren stal 4. In totaal 40.000 dieren. U kunt dan in de kantlijn aangeven: Gedurende opfokfase van 6 weken is de verdeling: 20.000 dieren stal 1 en 20.000 dieren stal 2. U hoeft in dit geval geen tussentijdse wijziging meer door te geven wanneer u de dieren verplaatst naar stal 3 en 4.

Het kan voorkomen dat opfokouderdieren tijdelijk op 1 locatie worden opgevangen en vervolgens worden verdeeld over 2 locaties (hetzij een 2e locatie op uw naam, hetzij een ander opfokbedrijf). In dit geval is het dieraantal tijdens  de opstartfase anders, dan het dieraantal in de resterende tijd van de ronde.  Dan dient op het aanvraag- of wijzigingsformulier te worden aangegeven welke bezetting wordt aangehouden in de opstartfase. Zodra de dieren worden verplaatst naar de andere locatie, dient u dit via het wijzigingsformulier aan Avipol door te geven, zodat het aantal dieren op de polis kan worden aangepast.

U dient altijd alle op het bedrijf aanwezige dieren te verzekeren om onderverzekering te voorkomen en om te voldoen aan de Algemene Voorwaarden, artikel 5 lid c. Dit artikel luidt als volgt: “De verzekeringnemer is verplicht alle op zijn bedrijf of bedrijven gehouden dieren bij de maatschappij ter verzekering aan te bieden, ook al worden deze dieren op verschillende locaties gehouden.

Samenvattend:

  • Alle op het bedrijf aanwezige dieren op een locatie, moeten bij Avipol worden aangemeld om onderverzekering te voorkomen en te voldoen aan artikel 5, lid c van de Algemene Voorwaarden.
  • Bij een dubbele bezetting gedurende de opstartfase, waarbij na de opstarfase alle dieren blijven gehuisvest op dezelfde locatie: Doorgeven via een opmerking in de kantlijn van het formulier.
  • Bij een dubbele bezetting gedurende de opstartfase, waarbij na de opstartfase dieren worden verplaatst naar een andere locatie. Doorgeven via insturen van een wijzigingsformulier, zowel voor de locatie waar de dieren zijn opgevangen als voor de locatie waar de dieren naartoe gaan.

Mocht u hierover vragen hebben of meer informatie willen, u kunt altijd contact opnemen met het secretariaat van Avipol via: 079 – 3634340 of via avipol@pve.nl.