Agenda ALV OWM Avipol 18 april 2024

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij AVIPOL b.a. te houden op donderdag 18 april 2024, aanvang 20.00 uur

Locatie: Party- en Congrescentrum Verploegen,
Woeziksestraat 100
6604 CM Wijchen

1

Opening

2

Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering 21 september 2023
Het verslag van de Bijzonere ALV van 21 september 2023 treft u als bijlage aan

3

Jaarstukken over 2023

De samenvatting van de financiële jaarrekening 2023 en het jaarverslag zullen kort worden toegelicht.
Het bestuur vraagt aan de leden goedkeuring van de jaarrekening en decharge voor het uitgevoerde beleid.

4

Toelichting op het proces van ontbinding OWM Avipol

Mondelinge toelichting van de stappen die genomen moeten worden

5

Liquidatie balans en verdeling batigsaldo aan de leden

Het bestuur heeft een aantal verdeelsleutel scenario’s bekeken en zal deze mondeling toelichten.

6

Akkoord bestemming restant batigsaldo

7

Vervolgstappen beëindiging Avipol

8

Rondvraag en Sluiting

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.