Verslag ALV OWM Avipol 18 april 2024

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij “AVIPOL” B.A., gehouden op donderdag 18 april 2024 te Wijchen

Aanwezigen zijn:

6 bestuursleden:
de heren W.J.M. Thus, N. Katier, G.J. van Beek, J.F.P.A. de Hoon (verslag), H. de Klein en Y. Booijink
8 leden

1

Opening

De voorzitter opent deze laatste Algemene Ledenvergadering van Avipol. De aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te ondertekenen. De vergadering gaat akkoord met de agenda zoals die voorligt.

2

Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering 21 september 2023

De vergadering heeft geen opmerkingen over het verslag en keurt daarmee het verslag voor akkoord.

3

Jaarstukken over 2023

Jaarrekening 2023
Met de agenda is een samenvatting van de jaarrekening gestuurd. De voorzitter geeft verdere toelichting op de jaarrekening. In 2023 is € 443.235,- premie ontvangen, de schadelast bedraagt € 51.049,-. Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 248.354,-. Het bestuur stelt voor om van het jaarresultaat € 4.575,- aan de algemene reserve toe te voegen en € 243.779,- als premierestitutie aan de leden uit te keren. Dit laatste bedrag betreft 55% van de in 2023 in rekening gebrachte voorschotpremie.

Jaarverslag 2023
De belangrijkste gebeurtenissen in 2023 waren het besluit tot ontbinding in de Algemene Ledenvergadering en het royeren van alle actieve verzekeringen per einde jaar 2023.

De leden hebben geen vragen over jaarrekening en jaarverslag. De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij de jaarrekening goedkeuren en het bestuur décharge wil verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezigen stemmen daar unaniem mee in.

4

Toelichting op het proces van ontbinding OWM Avipol

De voorzitter geeft een toelichting op het proces van ontbinding van Avipol dat aansluitend op deze ledenvergadering wordt gevolgd.
In de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2023 is het besluit genomen Onderlinge Waarborgmaatschappij “AVIPOL” B.A. te ontbinden binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening 2023. Het voorstel is om de ontbindingsdatum vast te stellen op 25 april 2024. De leden gaan akkoord met dit voorstel. Met de goedkeuring van de jaarrekening en de decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid gaat Avipol vanaf 25 april 2024 “in liquidatie”. De benoemde vereffenaars hebben de verantwoordelijkheid over de verdere afwikkeling van die liquidatie.
Zodra er een verklaring non-verzet is afgegeven kunnen de vereffenaars conform de liquidatiebalans en afgesproken verdeling van het restvermogen afrekenen en uiteindelijk Avipol definitief uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

5

Liquidatie balans, bestemming en verdeling batig saldo

De voorzitter geeft een toelichting op de liquidatiebalans. Hierover zijn geen verdere vragen.

Na aftrek van alle nog te maken kosten resteert een positief saldo. De heer De Hoon geeft een toelichting op het voorstel van verdeling van het batig saldo over de leden. Het bestuur stelt voor om van het vermogen volgens de concept-liquidatiebalans een gedeelte groot €365.000,- uit te keren aan de leden naar verhouding van de betaalde premie over verzekeringsjaar 2022 en 2023.

Het bestuur stelt voor om het restant van het batig saldo – het batig saldo na uitbetaling van het hiervoor omschreven deel voor de leden en na betaling van eventuele aanvullende kosten – uit te keren aan Stichting BRAVO. De voorzitter geeft hier een korte toelichting op. De stichting zal een deel van de protocollen van Avipol, o.a. schadecalculatie schijnleg, in bewaring nemen zodat leden daar nog gebruik van kunnen maken. Daarnaast is Bravo voornemens om via een digitaal platform informatie voor de vermeerderaars en de opfokkers beschikbaar te stellen. De leden gaan akkoord met deze voorstellen.

6

Vervolgstappen beëindiging Avipol

Het traject van beëindiging van Avipol is besproken met Achmea, DNB/AFM en met name ook de juridisch adviseur van de BonsenReuling (accountant). In goede afstemming worden de stappen zoals intrekking van de verzekeringsvergunning, melding in landelijk blad, uitschrijving bij de KvK en afsluiting met de bankfaciliteit genomen.

7

Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit deze laatste algemene ledenvergadering van Avipol en dankt ieder voor zijn aanwezigheid en de uitgesproken steun aan het bestuur.

De voorzitter,
W.J.M. Thus

De vice-voorzitter,
N. Katier

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.