Verslag ALV OWM Avipol 21 september 2023

Verslag van de Bijzondere Ledenvergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij “AVIPOL” B.A., gehouden op donderdag 21 september 2023 in zaal Verploegen te Wijchen.

Aanwezigen zijn:

Bestuursleden:
de heren W.J.M. Thus, N. Katier, P.J. Faber, G.J. van Beek, J.F.P.A. de Hoon en Y. Booijink. H. de Klein
11 stemgerechtigde leden.

1

Opening

De voorzitter opent deze Bijzondere Ledenvergadering welke in het teken staat van een voorstel tot ontbinding van Avipol. Dit naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 31 augustus jongstleden. De aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te ondertekenen. De vergadering gaat akkoord met de agenda zoals die voorligt.

2

Verslag Algemene Ledenvergadering 31 augustus 2023

De vergadering heeft geen opmerkingen over het verslag en keurt daarmee het verslag voor akkoord. Naar aanleiding van het verslag wordt bij agenda punt 4, Toekomst Avipol, gevraagd of er nog gekeken is naar de verdeling Opfokkers / Vermeerderaars. Dit is het geval. In premieomvang verzorgen de opfokkers circa 1/3-de deel van de premie opbrengsten.

3

Besluitvorming

Het bestuur van Avipol kreeg tijdens de algemene Leden Vergadering van 31 augustus 2023 de opdracht om een voorstel tot ontbinding voor te bereiden. Het voorstel ligt nu voor. Voordat we gaan stemmen over dit voorstel is het goed om te weten dat het bestuur van Avipol het huidige boekjaar/verzekeringsjaar volledig wil afmaken en daarvan volgend jaar de jaarrekening op te maken. Die jaarrekening zal in het voorjaar aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
We komen nu tot stemming van de ledenvergadering over het voorstel tot ontbinding. De statuten van Avipol schrijven voor dat een besluit tot ontbinding slechts genomen kan worden bij een meerderheid van negen/tiende van de uitgebrachte stemmen. We verwijzen naar artikel 27 en 28 van de statuten.

Het voorstel tot ontbinding bestaat uit de volgende onderdelen.

  1. Gaat de vergadering akkoord met ontbinding van Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol BA? 10 leden stemmen voor, één lid stemt tegen. Daarmee is dit voorstel aangenomen.
  2. Gaat de vergadering akkoord met als datum “binnen acht dagen na vaststelling jaarrekening 2023”? 11 leden stemmen voor, geen stemmen tegen. Voorstel aangenomen
  3. De statuten schrijven voor, zie artikel 28, dat de leden één of meer personen benoemd tot vereffenaar. Is de vergadering akkoord met het benoemen van de heren Wim Thus, Harrie de Klein en John de Hoon tot vereffenaar?
    11 leden stemmen voor, geen stemmen tegen. Voorstel aangenomen.
  4. Na ontbinding zullen de boeken van Avipol nog zeven jaar bewaard moeten worden. Het bestuur stelt voor om die bewaring aan Achmea uit te besteden. Gaat de vergadering daarmee akkoord? 11 stemmen voor, geen stemmen tegen. Voorstel aangenomen. De suggestie wordt nog gedaan om los van de bewaarplicht van stukken het intellectuele eigendom van Avipol bijvoorbeeld via De Bravo aan de sector beschikbaar te stellen. De voorzitter geeft aan dat onderzocht zal worden hoe de bestaande protocollen en ervaringen nog functioneel kunnen blijven.
  5. Met de ontbinding van Avipol dienen ook de verzekeringen die aan het lidmaatschap ten grondslag liggen te worden beëindigd. Het bestuur stel voor om alle verzekeringen per 31 december2023 op te zeggen. Gaat de vergadering akkoord met dit voorstel? 11 stemmen voor, geen stemmen tegen. Voorstel aangenomen.

4

Vervolgstappen

Aansluitend op de besluiten van de vergadering zal het bestuur van Avipol de volgende belangrijke stappen zetten.
Het lopende verzekeringsjaar zal afgewikkeld worden waaronder het opstellen van de jaarrekening over dit jaar. Zoals gezegd zal die in de loop van april / mei volgend jaar aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. De premierestitutie over 2022 kan in maart 2024 worden uitbetaald. De restitutie over 2023 kan worden uitbetaald na vaststelling van de jaarrekening in de ledenvergadering van april/mei 2024. De premierestitutie over 2022 en 2023 zal aan de leden worden uitbetaald. Daarna kan de liquidatie door de vereffenaars worden uitgevoerd.
In de ledenvergadering zal ook de liquidatierekening en een voorstel tot bestemming van het aanwezig vermogen aan de leden worden voorgelegd. Vanuit de vergadering wordt door een groep leden het voorstel gedaan om een beperkt deel van het vermogen te reserveren voor mogelijk nader onderzoek t.b.v. de vermeerderingssector. Het beheer hiervan zou bij de redactiecommissie van de Bravo belegd kunnen worden. Het bestuur zegt toe deze overweging mee te nemen in het voorstel tot vereffening in de ALV van april-mei volgend jaar.
Na de ledenvergadering zal Avipol de ontbinding melden bij de Kamer van Koophandel. Op dat moment voert zijn de toevoeging “in liquidatie” achter haar naam. Er volgt een publicatie van de ontbinding in een landelijk dagblad. Mogelijke belanghebbenden kunnen zich dan nog melden. Na twee maanden kunnen de vereffenaars het restantvermogen volgens besluit verdelen, de bankrekening opzeggen en Avipol uitschrijven bij de KvK.

In het nieuwe jaar zal er geen prolongatie van de polissen plaatsvinden, alle verzekeringen zullen worden beëindigd per 31 december 2023. In de loop van volgende maand zal de royementspolis worden verstuurd.

In de loop van dit jaar zal Avipol haar verplichtingen aan derden zoveel als mogelijk beëindigen zodat we daar in 2024 geen of slechts beperkte kosten meer op dragen.

5

Communicatie

Naast de formele communicatie vanuit het liquidatieproces gaat het bestuur van Avipol dit besluit ook eerder communiceren. Het zal een positief verhaal zijn over de sector. We constateren dat de sector door haar onderlinge solidariteit in staat is geweest om ruim 25 jaar gezamenlijk problemen op te lossen en financiële risico’s af te dekken. Al die tijd heeft Avipol, ook met het verscherpte toezicht van DNB en AFM, het verzekeringsbedrijf succesvol uit kunnen voeren. Door de verscherpte toezichtseisen lopen de kosten voor een kleine verzekeraar echter zodanig op dat die in géén verhouding meer staan tot de baten die het de leden oplevert. Maar ook zonder deze verzekering is de sector in staat om met elkaar afspraken te maken om risico’s te mitigeren.
Vanuit de vergadering komt de suggestie om in de komende Bravo hierover een artikel te plaatsen. De Bravo wordt breeduit in de sector verspreid. Het bestuur zegt toe dit met de redactie van de Bravo verder af te stemmen.

6

Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng bij deze Bijzondere Ledenvergadering en sluit de vergadering.

De voorzitter,
W.J.M. Thus

De vice-voorzitter,
N. Katier

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.