Verslag ALV OWM Avipol 31 augustus 2023

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij “AVIPOL” B.A., gehouden op donderdag 31 augustus 2023 te Wijchen

Aanwezigen zijn:
6 bestuursleden: de heren W.J.M. Thus, N. Katier, P.J. Faber, G.J. van Beek, J.F.P.A. de Hoon en Y. Booijink. H. de Klein m.k.a.
8 leden
Ambtelijk secretaris mevrouw W. Graff (tevens notulist)

1

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het Bestuur had gehoopt op een grotere opkomst. Afgelopen jaar heeft het Bestuur veel energie gestoken inzake het verder brengen van Avipol. Het Bestuur wil hier verantwoordelijkheid over afleggen aan haar leden en bespreken welke mogelijkheden er nog zijn.
De aanwezigen worden gevraagd de deelnemerslijst in te vullen zodat dit wordt vastgelegd

2

Verslag Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2022

Het was in 2022 een digitale vergadering vanwege vogelgriep. De leden hebben geen vragen of opmerkingen waarmee het verslag akkoord wordt bevonden en vastgelegd.

3

Jaarstukken over 2022

Jaarrekening 2022
Financieel is Avipol een gezonde verzekeringsmaatschappij. Dit komt omdat Avipol samen met de leden, de handen goed in elkaar heeft geslagen. Het jaarresultaat is nog nooit negatief geweest want als er veel schade is, wordt die ook gezamenlijk opgevangen. Begin vorig jaar was er sprake van veel MG schades, verder in het jaar is er nog maar 1 schade bij gekomen. Het bestuur stelt voor om van het resultaat over 2022 € 134.059,- te restitueren aan de leden en het resterende deel van het resultaat, € 6.760,- , toe te voegen aan het eigen vermogen. Daarnaast is in de jaarstaten van DNB het calamiteitenrisico, mede op aanwijzing van de DNB, verhoogt tot € 400.000,- . Deze verhoging resulteert in een hogere solvabiliteitskapitaal vereiste. Avipol voldoet hier nog goed aan.
De leden hebben geen vragen en hiermee wordt de jaarrekening geaccordeerd. Het Bestuur wordt décharge verleend voer het gevoerde beleid van afgelopen boekjaar.

Jaarverslag 2022
Ambtelijk secretaris mevrouw Van Huik heeft ruim 15 jaar een grote bijdrage geleverd in de professionalisering van Avipol onder het steeds strenger worden toezicht van DNB. Per 1 november is zij opgevolgd door mevrouw Graff van Achmea Agro. Overige zaken zijn reeds besproken bij de jaarrekening. De leden hebben geen vragen en daarmee wordt ook het jaarverslag 2022 vastgesteld.

4

Toekomst Avipol

Het vertrek van mevrouw Van Huik heeft ertoe geleid dat Achmea zich heeft herbezint op de gemaakte afspraken over de ondersteuning van Avipol. De ontwikkelingen van het beheer en uitvoering van verzekeringsproducten is in de loop van jaren uiteengelopen tussen Achmea en Avipol. De gevraagde uitvoerende dienstverlening past nu niet goed meer bij Achmea.
De voorzitter geeft een presentatie over het doel en de historie van Avipol, de ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking met Achmea, de analyse en verkenning die het Bestuur heeft uitgevoerd en welke opties er zijn voor de toekomst van Avipol.

Doel en Historie Avipol
Eind jaren 90 was er een behoefte om veehouderij-schades goed af te kunnen dekken, schades die elders niet verzekerbaar zijn. Pluimveehouders wilden zelf aan het stuur zitten, er zijn maar weinig Onderlingen waar dat nog zo is. Bijna 100% van de vermeerderaars namen hierin deel. Door dit samen te doen worden schades voor een belangrijk deel afgeschermd waarbij ook preventie een belangrijke driver is. Lange tijd heeft het productschap, onder aansturing van het bestuur de uitvoering opgepakt. Mevrouw Van Huik heeft vanuit het productschap de werkzaamheden uitgevoerd. In 2014 is het productschap geëindigd en heeft Interpolis/Achmea mevrouw Van Huik in dienst genomen en is Avipol een samenwerkingsovereenkomst met Achmea aangegaan. Toen is een helpdesk ingericht en heeft mevrouw Van Huik samen met andere Achmea medewerkers Avipol ondersteund. In 2015 zijn de eisen van DNB om een vergunning te krijgen fors opgeschroefd. Na een herbezinning heeft Avipol geïnvesteerd om de DNB-vergunning te verkrijgen en goed invulling te kunnen geven aan de vereiste rapportages.

Ontwikkeling samenwerking Achmea
Achmea heeft, naast de ondersteunende dienstverlening, Avipol een achtergestelde lening gegeven met 8% rente, waar Avipol 7% creditrente terugkrijgt. Als dit tegen een commercieel tarief zou worden geleend, had het Avipol veel meer gekost. Met het vertrek van mevrouw Van Huik in 2022 is Achmea op zoek gegaan naar vervanging. Echter alle werkzaamheden die voor Avipol uitgevoerd worden, zijn binnen Achmea niet samengevoegd in 1 functie/medewerker, maar verdeeld over verschillende afdelingen. Avipol past niet meer in het stramien van Achmea en men zou mogelijk reputatieschade kunnen oplopen. Het Bestuur van Avipol heeft zelf ook een belangrijke rol in de uitvoering, echter bij een mindere beoordeling door DNB zou Achmea hierbij betrokken kunnen worden. Er zijn uitvoerige besprekingen geweest met Achmea, het Bestuur en de accountant, maar Achmea heeft toch besloten om met ingang van 1 mei 2023 de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. De ondersteuning loopt dan nog maximaal 15 maanden door, wat betekent dat de samenwerking op 1 augustus 2024 stopt.

Analyse en verkenning Bestuur
Er is een omgevingsanalyse gemaakt en afgevraagd hoe de leden de toekomst zien. De sectororganisaties zijn hierbij ook benaderd. De marktontwikkelingen en mogelijkheden om eventueel andere (leegstand) schades te verzekeren zijn bekeken, bijvoorbeeld uitbreiding pakket of sectoren binnen de pluimveehouderij. Dat vraagt ook meer eigen vermogen om de solvabiliteit te waarborgen. Dit in een markt die niet groter, maar eerder krapper lijkt te worden. Op de vraag tijdens de ALV of uitbreiding in het buitenland mogelijkheden met zich meebrengt antwoordt het Bestuur dat je dan te maken krijgt met maximaal toezicht waardoor er nog meer kernfuncties nodig zijn zoals actuarissen om dit te mogen doen. Dit heeft direct grote invloed op
23AVI039 3
het kostenniveau van Avipol. Nu valt Avipol nog onder beperkt toezicht. Bestuur heeft meerdere markten verkend zoals leg-ouderdieren of vleeskuikens te verzekeren, maar daar zijn geen haalbare concepten uitgekomen. Het is wel een gegeven dat het aantal vermeerderaars minder gaat worden.
Ook de AFM moet toezicht houden. Avipol heeft onlangs een factuur ontvangen over de afgelopen 5 jaar. Dit was vanuit de AFM niet goed gegaan en hebben zich wel verëxcuseerd, maar Avipol moet toch vanaf 2018 alsnog betalen. Toezicht en de bijbehorende kosten, gaat in de toekomst alleen maar meer worden.
Accountantskosten zijn de afgelopen jaren van €10.000,- gestegen naar €25.000,- en ook dat zal in de toekomst hoger worden gezien alle eisen waaraan voldaan moet worden.
Tijdens het zoeken naar alternatieve partijen heeft het Bestuur ook met DNB gesproken en die gaven ook aan het toezicht te verscherpen als Avipol samenwerking zoekt met een niet-verzekeraar. Uitbestedingsrisico’s en regelvorming hieromtrent zijn fors aangescherpt.
Het OASE systeem wat Avipol via de SOM/ODC afneemt is verouderd en daarin zal geïnvesteerd worden. Hierbij zullen de kosten voor het beperkt aantal deelnemers toenemen.
Kijkend naar de bestuurlijke mogelijkheden is het de afgelopen jaren niet eenvoudig gebleken om nieuwe Bestuursleden uit de pluimveehouderij te benoemen. De toetsing door de DNB helpt hier niet bij. Het Bestuur komt 5 a 6 keer per jaar samen. Daarnaast is gekeken of er meer onder eigen regie van het uitvoerende Bestuur kan plaatsvinden, dit blijkt moeilijk te combineren naast de eigen bedrijven die bestuursleden hebben. De bestuurstermijnen van meerdere leden lopen binnenkort af. Die van de heer De Hoon dit jaar en die van de heer Thus volgend jaar.

Er zijn gesprekken gevoerd met twee verzekeraars, BFAO (inmiddels samengaan met AgriVer) en de SOM. De interesse om tot samenwerking te komen is in eerste instantie aanwezig. Bij de verdere analyse kwamen de aarzelingen. De constatering dat de premieomzet laag is en dat iets wordt verzekerd wat niemand anders verzekerd, is niet echt gewild. Het is lastig om zowel verzekeringskennis, pluimveekennis als wet- en regelgeving deskundigheid in één partner te vinden. Ook het behouden van de regie door het Bestuur Avipol en de inspraak van haar leden, staan mogelijke partners niet echt voor open.
Avined heeft zelf geen medewerkers in dienst maar nemen hun diensten af bij KIWA Alspectro, daar zit wel pluimveekennis maar geen verzekeringskennis. Hiervoor moeten zij medewerkers opleiden en willen dan de garantie dat het verdienmodel dan ook gegarandeerd wordt voor de komende 5 a 6 jaar. Bijkomend punt is dat hierover btw betaald moet worden, wat Achmea niet berekend. De vaste kosten zullen dan van 130k naar ongeveer 2 ton stijgen. Dit zou een netto premiestijging van minimaal 30 tot 50% betekenen.

Leden aan het woord
Het Bestuur is volgend aan de leden. Welke kant willen de leden op? Kunnen zij borgen dat Avipol het huidige aantal leden behoudt. De aanwezigen leden geven aan dat gezien het aantal leden wat bij deze ALV is, dit te betwijfelen.

Eén van de leden geeft de volgende reactie: Avipol is opgericht om schade kosten collectief op te lossen. Collectief is Salmonella al opgepakt, wat overblijft is een verzekering tegen schade door leegstand. Kijkend naar de hoogte van de schades , die kan een lid ook zelf dragen, daardoor gaat het bedrijf niet over de kop. Als de kosten van Avipol met 50% stijgen dan is dit niet rendabel en kunnen we beter de conclusie trekken om te stoppen.

De voorzitter geeft aan dat de afgelopen 5 jaar er 19 schades zijn gemeld en dat de gemiddelde schade last €27.000,- was. Zet gemiddeld 1 ton schade af tegen 2 ton kosten, dan dekt 2/3 van de premie de kosten.
Bij de volgende punten welke door de leden naar voren worden gebracht is kort stilgestaan:

  • Het niet aansluiten van de vleeskuiken sector betreurt men, daarmee zou meer body verkregen kunnen worden.
  • Men proeft dat er leden afhaken, los van de opfokkers wordt de vraag gesteld of je dan nog bestaansrecht heb.
  • Duitse verzekeraar R&V is nog wel actief, maar in tijden van een AI uitbraak sluiten ze geen nieuwe verzekeringen.
  • Zonder DNB een oplossing zoeken. Een andere entiteit zou eventueel een fonds of iets vergelijkbaars op kunnen richten. Dit stuit op bestaande wet- en regelgeving.
  • Belgische vermeerderaars kijken wel jaloers naar hetgeen Avipol in Nederland biedt.

 

Zoals al is vermeld heeft de voorzitter met de opfokorganisaties gesproken. Als ze afhaken dan mist Avipol 1/3 van de premie. Deze organisaties geven aan dat ze

  • Avipol een warm hart toe dragen;
  • Of Avipol de premiestijging niet aan de vermeerderaars door kan berekenen;
  • Salmonella lossen ze zelf op, Hysterie komt niet eens meer voor, alleen voor Schijnleg zouden ze de verzekering behouden.

 

Aan de leden wordt gevraagd of zij door willen en of er nog alternatieven zijn die verkend moeten worden?
Het Bestuur ziet op dit moment geen openingen en vraagt zich ook af of de leden kunnen garanderen dat zij de meerkosten blijven dragen voor de komende 5 jaar, als bijvoorbeeld een samenwerking met Avined/Alspectro wordt opgezet. De voorwaarde dat Avipol leden verplicht om lid te blijven, laat staan 5 jaar, wordt niet reëel gevonden.

Hoe werkt beëindiging van Avipol?
Avipol gaat in ieder geval 2023 volledig afmaken, de overweging is om per 31 december de OWM geen prolongatie voor te gaan bereiden. Dat is ook de reden dat er vandaag een ALV is gepland om al dan niet op 1 januari te prolongeren. Deze ALV staat voor meningsvorming en te voelen wat het Bestuur en de leden daarin samen willen. Zodat over 3 weken (21 september a.s.) de leden een definitieve keuze kunnen maken.
Het Bestuur licht toe dat wanneer we Avipol willen ontbinden, er zo spoedig mogelijk een bijzondere ledenvergadering moet plaatsvinden om dit verzoek voor te leggen en te besluiten. Als redelijk termijn om de polissen te beëindigen wordt 3 maanden in acht genomen. Dit is dus voor 1 oktober 2023. Een voorstel tot verdeling van het vermogen zal worden voorbereid, het kan bijvoorbeeld naar verhouding van betaalde premie in de afgelopen jaren. Het bestuur zal e.e.a. verder in beeld brengen.

Gezien het beperkte aantal aanwezigen bij deze ALV wordt aan het bestuur gevraagd hoeveel stemmen er uitgebracht moeten worden om over te kunnen gaan tot ontbinding?
In de statuten staat niets over het aantal stemmen. Wel dat van de aanwezigen er 9 van de 10 uitgebrachte stemmen voor moet zijn (90%).
Maar mochten de leden niet stemmen voor ontbinding, dan zullen er ook leden moeten opstaan om, op korte termijn, een alternatief uit te werken. Alspectro wil de nodige zekerheid dat de leden de komende 5 jaar lid blijven. Zij moet investeren in de eigen organisatie om de dienstverlening te kunnen bieden. Begrijpelijk dat ze dit niet voor enkele jaren kunnen doen. Alspectro heeft geen zeggenschap over de premie, maar wel over het tarief wat ze Avipol doorberekenen.
De aanwezigen leden geven aan dat zij de conclusie wel kunnen trekken dat het zal stijgen.

5

Bestuurssamenstelling

De bestuursperiode van de voorzitter de heer W. Thus stopt eind 2024. De heer De Hoon zijn bestuursperiode stopt eind dit jaar 2023. Het Bestuur vraagt instemming om de bestuursperiode van de heer De Hoon te verlengen met 1 jaar. De aanwezigen leden zijn unaniem akkoord.

6

Vervolg

Het bestaansrecht van Avipol is niet de verzekering, maar de solidariteit in de sector. Daarnaast heeft Avipol het gepresteerd om een protocol te ontwikkeling zodra er iets misgaat zoals b.v. Schijnleg. De sector mag zichzelf hiervoor een pluim geven. Echter om dergelijke dingen voor elkaar te krijgen heb je geen verzekeraar nodig. Mogelijk kan het protocol functioneel blijven.

Bestuur is wel tot de conclusie gekomen om het beëindigingsscenario voor te leggen. Nu ligt de vraag voor aan de leden om het Bestuur opdracht te geven om de stappen voor te bereiden welke nodig zijn om tot ontbinding te komen.
De aanwezigen leden verzoeken het Bestuur om het voorstel tot beëindiging voor te bereiden. Ook in 2024 zullen er nog kosten gemaakt worden en die moeten zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Tijdens de bijzondere ledenvergadering kan dan het besluit worden genomen om Avipol te ontbinden. 90% van de stemmen moet ja zeggen op het voorstel tot ontbinding.

Eén van de aanwezige leden vraagt of het een optie is om de bijzondere algemene vergadering online plaats te laten vinden. Dit is niet wenselijk. Daarom wordt besloten om de bijzonder algemene ledenvergadering in de avond plaats te laten vinden en wel op donderdag 21 september om 19.30 uur bij Zaal Verploegen in Wijchen.

7

Rondvraag en Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng bij de Algemene Ledenvergadering en sluit de vergadering. Hij hoopt iedereen over 3 weken, op 21 september a.s. nog te treffen ’s avonds om 19.30 uur. Hij doet een oproep om ook collega-leden te vragen om deel te nemen aan deze vergadering.

De voorzitter,
W.J.M. Thus

De vice-voorzitter,
N. Katier

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.