Agenda ALV OWM Avipol 31 augustus 2023

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij AVIPOL B.A. te houden op donderdag 31 augustus 2023, aanvang 13.30 uur

Locatie: Party- en Congrescentrum Verploegen,
Woeziksestraat 100
6604 CM Wijchen

1

Opening

2

Verslag Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2022
Het verslag van de ALV van 2022 treft u als bijlage aan

3

Jaarstukken over 2023

De samenvatting van de financiële jaarrekening 2022 en het jaarverslag zullen kort worden toegelicht.
Het bestuur vraagt de leden goedkeuring van de jaarrekening en vraagt decharge voor het uitgevoerde beleid.

4

Toekomst Avipol

Een notitie waarin de leden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar zal worden besproken en toegelicht. In de notitie zijn ook enkele vragen opgenomen waarop het bestuur tijdens de vergadering de reactie van de leden vraagt. We hopen op een goede gezamenlijke discussie over de toekomstmogelijkheden van Avipol.

5

Bestuurssamenstelling

De heer JFPA de Hoon is volgens het rooster aftredend. Het bestuur vraagt instemming met de voordracht van het bestuur om de heer de Hoon voor de duur van 1 jaar te herbenoemen.

6

Vervolg

Afhankelijk van de resultaten van de behandeling van agendapunt vier zal er op 21 september 2023 een extra ledenvergadering gehouden worden..

7

Rondvraag en Sluiting

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.